Pytania

faktury i płatności

W przypadku, gdy faktury nie są dostarczane należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu: 71 795 30 30 lub wypełnić formularz „kontakt” na stronie.

Tak, prośbę o przesłanie duplikatu należy zgłosić kontaktując się z naszą infolinią pod numerem: 71 795 30 30 lub poprzez formularz „kontakt” na stronie. Duplikat zostanie przesłany Abonentowi tym samym kanałem co faktura, tj. elektronicznie w przypadku e-faktury lub listownie w przypadku faktury papierowej.

Tak, zmiana adresu jest możliwa w dowolnym momencie obowiązywania umowy, w celu jej dokonania należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu: 71 795 30 30 lub wypełnić formularz „kontakt” na stronie.

Tak, zmiany takiej można dokonać w dowolnym momencie obowiązywania umowy, w tym celu należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu: 71 795 303 30 lub wypełnić formularz „kontakt” na stronie.

Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz operatora w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

pomoc techniczna

Dotychczasową instalację można wykorzystać tylko w przypadku, gdy jest to infrastruktura światłowodowa, której właścicielem jest abonent lub Oleśnicka Otwarta Sieć Światłowodowa. Nie ma możliwości wykorzystania infrastruktury innego typu lub stanowiącej własność innego operatora.

Instalacja polega na przeprowadzeniu kabla światłowodowego z najbliższej skrzynki rozdzielczej należącej do Oleśnickiej Otwartej Sieci Światłowodowej do lokalu abonenta. W przypadku zabudowy wielorodzinnej jest to najczęściej skrzynka znajdująca się na klatce schodowej, w przypadku zabudowy jednorodzinnej jest to skrzynka umieszczona w miejscu wybudowanego przyłącza do budynku.

Każda instalacja światłowodowa zakończona jest niewielkich rozmiarów gniazdem optycznym.

Jest to włókno szklane z domieszką tworzyw sztucznych, w którym przesyłanie danych odbywa się za pomocą impulsów światła. Światłowód jest obecnie najszybszym medium transmisyjnym stosowanym komercyjnie. Maksymalne parametry przesyłowe znacząco przekraczają możliwości powszechnie dostępnych urządzeń transmisyjnych i odbiorczych, co gwarantuje, że medium to będzie wykorzystywane jako najbardziej optymalne jeszcze przez wiele lat.

W celu uzyskania takiej informacji należy skontaktować się z obecnym dostawcą Internetu bądź dokonać samodzielnego sprawdzenia rodzaju przyłącza wprowadzonego do lokalu. W tym celu warto spojrzeć na naszą grafikę.

Instalacja światłowodowa jest bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, w związku z tym nie zalecamy przenoszenia jej samodzielnie. W przypadku prostej zmiany miejsca zlokalizowania gniazdka abonenckiego przy posiadaniu odpowiedniego zapasu zainstalowanego kabla światłowodowego jest to możliwe do zrealizowania we własnym zakresie. Wszelkie czynności wykonywane na kablu (przecięcie go i połączenie) wymagają specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy, bez których samodzielne przeniesienie nie będzie możliwe.

Podczas wykonywania instalacji przez przedstawiciela operatora w lokalu powinien być obecny abonent lub jego przedstawiciel, który podpisze zgodę na wykonanie instalacji.

Do naprawy światłowodu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wiedza, bez których samodzielne naprawienie kabla nie będzie możliwe. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów odradzamy samodzielne działania na uszkodzonym światłowodzie oraz natychmiastowy kontakt z naszym działem technicznym.

Dostęp do sieci Internet w Naszej Sieci nie zawiera żadnych limitów pobieranych/wysyłanych danych.

Przed wykonaniem pomiaru prędkości należy upewnić się, że wszystkie programy mogące korzystać z dostępu do Internetu są wyłączone oraz podpiąć urządzenie, na którym wykonujemy test bezpośrednio pod urządzenie dostarczone przez Naszą Sieć, aby wyeliminować obniżanie parametrów łącza przez urządzenia abonenta. Pomiaru można dokonać przy pomocy powszechnie dostępnych aplikacji, np. www.speedtest.pl. W przypadku pomiarów łącza 1 Gb/s należy pamiętać, że ograniczenia technologiczne 1 Gigabit Ethernet spowodują ograniczenia prędkości do około 940 Mb/s. Aby dokonać pomiaru 1000 Mb/s należy skorzystać z dwóch urządzeń przeprowadzających test jednocześnie oraz zsumować ich wynik.

Informację można uzyskać poprzez wypełnienie formularza „kontakt”. Nasza Sieć do świadczenia usług wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, należącą do Oleśnickiej Otwartej Sieci Światłowodowej.

Abonent może dokonać przeniesienia miejsca świadczenia usługi do innego lokalu niż wskazany w umowie abonenckiej pod warunkiem, że nowy adres znajduje się w zasięgu Naszej Sieci.

Tak, zapewniamy jeden publiczny, stały adres IP do każdego łącza. Adres jest dostarczany bezpłatnie.

Polega na udostępnieniu abonentowi wysokiej klasy routera światłowodowego w ramach aktualnie obowiązującej umowy. Urządzenie przez cały okres trwania umowy jest własnością operatora oraz przez cały okres trwania umowy jest objęte gwarancją operatora. W przypadku uszkodzenia niebędącego winą abonenta urządzenie jest wymieniane przez operatora w ramach usługi dzierżawy, a abonent nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Informacje dla abonentów

Nie. Umowa może zostać zawarta jedynie z osobą fizyczną również w przypadku, gdy ta osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Regulaminy i wzory dokumentów dostępne są tutaj.

Tak, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym każdy abonent ma prawo do przeniesienia numeru stacjonarnego do dowolnego krajowego operatora w przypadku zmiany dotychczasowego operatora usług telefonii stacjonarnej. Zmiany tej można dokonać tylko w czasie obowiązywania umowy z aktualnym operatorem.

Nie, w przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego czasu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach cenowych.

Zapraszając znajomych do Naszej Sieci abonent oraz jego znajomy otrzymuje rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne usługi przez jeden najbliższy pełny okres rozliczeniowy. W przypadku gdy abonent zaprosi więcej niż jedną osobę, rabat jest przyznawany abonentowi na odpowiednią liczbę najbliższych pełnych okresów rozliczeniowych. Więcej informacji dostępnych jest w Regulaminie Promocji „Promujesz – Zyskujesz”.

Operatorem Naszej Sieci jest OneFone Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy, ul. Lwowska 31/201, 56-400 Oleśnica.

Obecnie swoje usługi na infrastrukturze OOSS świadczą: Nasza Sieć, eDial, Orange Polska.

Zarządzanie usługami

ID usługi to indywidualny numer identyfikujący klienta. Umieszczony jest na pierwszej stronie umowy, stanowi go pierwsze pięć cyfr w numerze umowy, dla ułatwienia są one wyróżnione za pomocą czerwonego koloru.

Do podpisania umowy potrzebne będzie przygotowanie dowodu osobistego. Przy wypełnianiu formularza lub podczas kontaktu telefonicznego należy podać serię i numer dowodu osobistego oraz PESEL. Dowód osobisty należy również okazać technikowi do weryfikacji danych przy podpisaniu umowy przed instalacją.

Operator ma prawo do zawieszenia usługi w całości lub w części w przypadku opóźnienia się przez abonenta z zapłatą należności za usługi, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 14 dni wyznaczonego przez operatora na dokonanie zapłaty; w przypadku, gdy abonent wykorzystuje usługę lub urządzenie abonenckie w sposób sprzeczny z umową lub przepisami prawa; w przypadku naruszenia postanowień umowy lub regulaminu, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 14 dni wyznaczonego przez operatora na przywrócenie stanu zgodnego z umową lub regulaminem. Więcej informacji dotyczących zawieszenia usług dostępnych jest w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzenia abonenckiego oraz poszczególnych elementów zestawu do urządzenia abonenckiego (np. kabla, zasilacza, pilota), na koszt i ryzyko abonenta, w terminie 14 dni od zakończenia czasu trwania umowy.

W przypadku zawarcia umowy z abonentem będącym konsumentem poza lokalem operatora lub na odległość, abonent ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, konsument składa operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej lub dokumentowej.

Za zgodą operatora, abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią, spełniającą wymogi określone w regulaminie, w tym posiadającą tytuł prawny do lokalu. Opłata za dokonanie cesji jest zgodna z obowiązującym cennikiem usług.

Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy:

  • z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
  • ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez operatora postanowień wynikających z umowy lub jej załączników, jeżeli operator nie usunie naruszeń lub skutków naruszeń, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu operatora w terminie 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Umowa wygasa w przypadku śmierci abonenta (o ile w prawa abonenta nie wstąpią inne osoby).

Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usług. Reklamację złożoną po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Więcej informacji dotyczących reklamacji dostępnych jest w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.