Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest OneFone S.A. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Lwowska 31/201, 56-400 Oleśnica, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000550474. Możliwe sposoby kontaktu z Operatorem:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny: OneFone S.A. ul. Lwowska 31/201, 56-400 Oleśnica;
  2. telefonicznie pod numerem infolinii: 71 795 30 30 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora);
  3. e-mailowo pod adresem: .
 1. Administrator, zgodnie z RODO, nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 2. Dane Abonenta są przez Operatora przetwarzane w celach:
  1. wykonywania Umowy zawartej pomiędzy Abonentem a OneFone S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji przez OneFone obowiązków przewidzianych w prawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w szczególności:
   • wystawiania i archiwizowania faktur oraz dokumentów księgowych,
   • sprawozdawania uprawnionym organom państwowym informacji o adresie oraz rodzaju świadczonej Usługi,
   • realizacji prawidłowego kierowania połączeń na numery alarmowe na podstawie lokalizacji świadczonej Usługi;
  3. składania ofert marketingowych świadczonych przez OneFone, a zwłaszcza ofert przedłużenia aktualnych umów oraz przedstawienia oferty nowych Usług, które spółka jest w stanie świadczyć na rzecz Abonenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcami danych Abonenta są: akcjonariusze oraz pracownicy spółki w minimalnym zakresie, niezbędnym do prawidłowej realizacji Umów zawartych między Abonentem a spółką.
 2. Dane Abonenta nie będą przekazywane do żadnych organizacji międzynarodowych oraz żadnego państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe Abonenta będą przechowywane przez OneFone przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia umowy pomiędzy Abonentem a spółką w celu realizacji Umowy oraz rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z Umową, oraz przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Abonent posiada prawo do żądania od spółki OneFone:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (na warunkach określonych w art. 15 RODO);
  2. sprostowania oraz uaktualnienia swoich danych osobowych (na warunkach określonych w art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych osobowych (na warunkach określonych w art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na warunkach określonych w art. 18 RODO);
  5. przenoszenia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO).
 1. Niezależnie od praw wymienionych powyżej Abonent posiada prawo cofnięcia zgody (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania przez Abonenta, że OneFone przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Abonentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane Abonenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.